IPC-3 Projectleider Creatieve Industrie

Net als in veel andere sectoren zal ook de ICT binnen de grafimediasector de komende jaren aan veel veranderingen onderhevig zijn. Crossmedia1 toepassingen en innovaties zorgen voor drastische veranderingen van de interne organisatie  en verschuiving van concurrentieposities bij drukkerijen en ICT bedrijven. Al deze ontwikkelingen leiden tot een verhoogde dynamiek en complexiteit in de ICT-multimedia- en grafimediasector en stellen ondernemers voor steeds zwaardere uitdagingen. Om de ondernemer te ondersteunen en zich bewust te maken van de veranderingen die komen gaan, bieden bedrijfsmodellen ondernemers de mogelijkheid om het bedrijf aan te passen naar de komende ontwikkelingen en processen binnen hun onderneming beter te besturen. Om de veranderingen binnen de communicatie-industrie te ondervangen dienen medewerkers competenties te ontwikkelen zodat de benodigde kennis en vaardigheden in het toekomstige crossmedia-bedrijf aanwezig zijn. Hiervoor dienen zowel lesmateriaal als tools voor bedrijven ontwikkeld te worden.

Binnen het project zijn instrumenten ontwikkeld om in samenwerking met grafimediabedrijven zowel het onderwijs aan te passen als ook de bedrijven handvatten geven voor een verbeterde procesbeheersing op het gebied van ICT in de communicatie industrie.

Crossmedia wordt gezien als een kruisbestuiving van diverse media, welke binnen de grafimedia industrie kan worden geïnterpreteerd als kruisbestuiving tussen drukwerk, websites, advertenties, mailings, gaming, etc. Diverse media die gebruikmaken van veel dezelfde content, maar met een andere communicatiemiddel over dezelfde boodschap.

Uitwerking

Op basis van de ervaringen in de grafimediasector, een bedrijfstak die dicht is gepositioneerd bij de ICT-sector en die deel uit maakt van de communicatie industrie en vergelijkende kenmerken heeft als de bovengenoemde sector, worden modellen ontwikkeld voor procesbeheersing bij grafimedia bedrijven met ICT activiteiten en bedrijven in de ICT-branche met grafische activiteiten. In het project wordt samengewerkt met SHB advies, KVGO Dienstencentrum en Mitopics. Drie bedrijven die actief zijn bij zowel grafische als ICT bedrijven en die de verschuiving naar crossmedia stimuleren.

Voor een goede haalbaarheid is het van belang om tot een scherpe afbakening te komen ten aanzien van de te kiezen bedrijfstypen binnen de toekomstige crossmedia bedrijven. Deze bedrijfstypen dienen te worden vastgelegd en beschreven. Hiervoor worden interviews afgenomen bij een aantal bedrijven waarna resultaten worden teruggekoppeld naar de werkgroep. Deze werkgroep kent zowel een beeld- en meningsvormende taak als een besluitvormende en wordt gezien als een afspiegeling van de grafimedia en ICT-sector. De deelnemende pilotbedrijven dienen als test om te komen tot een toetsing en eventuele aanpassing op detailniveau van de ontwikkelde hulpmiddelen en bijbehorende documentatie met hulpmiddelen. 

  1. Het project kenmerkt zich een grote betrokkenheid van bedrijven in de gehele communicatie industrie. Deze betrokkenheid bestaat uit:
  • Gemeenschappelijk analyseren van de ICT ontwikkelingen in de grafimediasector;

Het participeren in het project als:

  • Deelnemen aan het invoeringstraject als pilotbedrijf;
  • Deelnemen aan de werkgroep bij het vaststellen van bedrijfstypen, ICT aspecten en competentie vereisten;
  • Deelnemend bedrijf aan het onderzoek waarbij door middel van interviews invulling wordt gegeven aan het theoretisch model.
  1. Nadat de bedrijfsmodellen zijn vastgesteld wordt door middel van verder onderzoek vastgesteld welke processen van belang zijn en deze worden gedefinieerd. Vervolgens worden procesbeheersingaspecten beschreven en vastgesteld in competenties en businessmodellen. Dit gebeurt in een wisselwerking van verzamelen van informatie, onderzoek in bedrijven, afstemmen in de werkgroep en vaststellen in de werkgroep van de uiteindelijke resultaten.

De resultaten zullen worden vastgelegd in documentatie welke als basis kunnen dienen voor de vaststelling van de ist en soll-situatie van de deelnemende pilotbedrijven.