EKFI-PLUS project

In de afgelopen jaren hebben wij in een Europees consortium het EKFI-platform ontwikkeld. Hier kunnen ontwikkelaars , docenten en scholen leermiddelen ruilen met anderen met gesloten beurs. In dit EKFI project bleek ook de behoefte om meer samen, over de grenzen heen, leermiddelen te ontwikkelen. Stivako heeft een aanvraag voor het vervolg project gedaan bij Erasmus+ voor subsidie. Deze is toegekend en vanaf september 2022 loopt dit project. Meer informatie: zie www.ekfi-project.com en voor het platform: ekfi.eu.

Er wordt gestart met het ontwikkelen van een onderwijsmodel en de ICT-tools die geïntegreerd worden in het bestaande EKFI-platform (ekfi.eu). De Leermiddelen kunnen dan gemaakt worden volgens een gestructureerde methode in samenwerking met andere auteurs/docenten. Dit met behulp van de nieuw ontwikkelde modules op het webgebaseerde platform die het zoeken naar gelijkgestemde partners ondersteunt, de definitie van de ontwikkelingsbehoefte helpt te definiëren en tools biedt om de ontwikkeling te vergemakkelijken. En proces- en teamondersteuning kan bieden op verschillende niveaus.

Uit onderzoek blijkt dat docenten vooral op individueel niveau leerstof ontwikkelen. Het ontbreken van hulpmiddelen voor het ondersteunen van het schrijven van leermateriaal, leidt tot individuele ontwikkeling van leermateriaal op een gemeenschappelijk vakgebied/onderwerp. Dat in veel gevallen niet onder specifieke kwaliteitsrichtlijnen is geschreven en geen rekening houdt met andere denkrichtingen en kennis van anderen. Werken in teams, met verschillende competenties s kan met een andere kennisbasis kwalitatief hoogwaardig innovatief leermateriaal opleveren. Dit met minder inspanning en kosten. Zeker als dit materiaal via het platform onder een grotere groep instituten wordt verspreid. Hier geldt de gouden regel: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het herzien en uitbreiden, vertalen of actualiseren van leermaterialen verhoogt de kwaliteit en bruikbaarheid verder. Ook de ruilmethode (materiaal inwisselen voor punten) draagt bij aan het toegankelijk maken van leermaterialen bij instellingen met minder middelen of capaciteiten via het uit te breiden internet platform.

In dit project gaan we ook twee door de sector gewenste sets Lesmateriaal ontwikkelen. Een set gericht op technologie en digitalisering. Dit leermiddel zal ook worden gebruikt om het onderwijsmodel en de daarop gebaseerde ICT-tools te testen in de praktijk van een ontwikkeltraject door een team van auteurs/docenten in een internationaal team. De tweede set leermiddelen richt zich op milieu en de strijd tegen klimaatverandering: dit project sluit aan bij deze prioriteit door leermateriaal te ontwikkelen gericht op circulaire economie en CO2-reductie in de communicatiesector. In deze sector is onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van circulaire economie en CO2-reductie en de betrokkenheid van bedrijven daarbij. De komende jaren zal er vraag zijn naar meer specifieke informatie hierover in de sector. Ook deze leermiddelen worden gebruikt om het model en de ICT-tools te testen.

Het in het project ontwikkelde uitwisselingsplatform met zijn zoekmogelijkheden en het gebruik van het ruilsysteem draagt ​​bij aan de prioriteit: “Verdere versterking van sleutelcompetenties in het MBO” door het verhogen van de kwaliteit, het aanbod en de toegankelijkheid van leermateriaal en onderzoeksresultaten binnen het CCI.  Het platform kan door de beschikbare leermiddelen op het platform bijdragen aan de behoefte aan nieuwe competenties en daarmee veranderende functieprofielen en het versterken van sleutelcompetenties door de veranderende omstandigheden in de branche. Geupload leermateriaal kan door de downloader(s) ook verbeterd en uitgebreid worden zodat de kwaliteit kan toenemen en de doelstellingen beter behaald kunnen worden. De oorspronkelijke uploader kan deze innovaties/verbeteringen en toevoegingen gebruiken en ervan profiteren.